Podporují nás:

logo MSMT

Archiv

 

Vážení sportovní přátelé,

 

v souvislosti se změnou podmínek pro předkládání žádostí o neinvestiční dotace z programu
č. VIII. – „Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách“, veřejně avizovanou paní ministryní, uveřejnilo MŠMT dne 13. 10. 2015 v konečné podobě Dodatek č. 1 k
 vyhlášenému dotačnímu programu „Státní podpora sportu pro rok 2016“ a Formulář žádosti na program VIII, viz http://www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-programu-viii, oba dokumenty jsou uloženy v příloze tohoto sdělení.

 

Žadatelem o dotaci jsou výhradně SK/TJ jako spolky registrované ve spolkovém rejstříku vedeném příslušným Krajským soudem.

 

Z programu VIII budou podporovány pouze tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které se pravidelně starají o sportování mládeže. Za takové se uznávají ty, které mají alespoň 20 členů mladších 18 let.

 

Formulář žádosti je ve formátu Excel. Formulář žádosti musí každá žádající TJ/SK vyplnit ve všech bodech (včetně přílohy), vytisknout a podepsat statutárním orgánem žadatele.

 

a) K podepsanému formuláři žádosti je nutné přiložit v písemné podobě:

 

b) úředně ověřené stanovy a případné jejich změny, * ( problém může nastat u stanov, které jsou již dostupné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin, které pravděpodobně nebude možné úředně ověřit – doporučujeme proto pro tyto případy stanovy vytisknout z veřejného rejstříku a následně opatřit razítkem příslušného spolku a podpisem jeho statutárního orgánu).

 

c) potvrzení o přidělení IČO nebo výpis z „Veřejného rejstříku a Sbírky listin“ - adresa: www.justice.cz,

 

d) úředně ověřená smlouva o zřízení běžného účtu spolku u peněžního ústavu, *

 

e) v případě, že z předchozích listin nevyplývá, kdo je statutární orgán, pak úředně ověřené usnesení Výroční členské schůze nebo nejvyššího orgánu spolku se jmennými zástupci spolku. (zápis o volbě orgánů– jména a funkce )*

 

*K žádosti je nutné přiložit úředně ověřené dokumenty ne starší než 3 měsíce.

 

Veškeré výše uvedené dokumenty uvedené v bodech a)e), je nutné naskenovat a nahrát na CD nebo DVD.

 

Písemnou podepsanou žádost spolu s písemnými přílohami a CD/DVD s naskenovanými dokumenty, je nutné vložit do obálky (vždy samostatně za každou žádající TJ/SK), a odeslat poštou na adresu MŠMT:        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

                            odbor sportu – 50,

                            Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

 

Na obálku vlevo dole vypsat: ŽÁDOST 2016 – SPORT Program č. VIII

Na obálku vlevo nahoře uvést: žadatele – odesilatele.

 

Žádosti jednotlivých SK/TJ je nutné předložit MŠMT nejpozději do 13. listopadu 2015.

 

Žádáme a vyzýváme Servisní centra sportu ČUS, aby všem svým SK/TJ, a zejména těm které splňují podmínky stanovené MŠMT a chtějí žádat o dotaci z nového programu VIII, poskytla včasné a dostatečné informace k vyhlášeným podmínkám na program VIII a zároveň nabídla maximální pomoc při zpracování žádostí, zajišťování požadovaných dokumentů, kompletaci jednotlivých žádostí a jejich odeslání ve stanoveném termínu na MŠMT.

Dodatek č. 1 k vyhlášenému dotačnímu programu „Státní podpora sportu pro rok 2016"

Žádost na program VIII neinvestiční dotace na rok 2016