Podporují nás:

logo MSMT

Archiv

Dobrý den všem,

bohužel MŠMT udělalo malou změnu v podávání žádostí  program VIII – organizace sportu, tak Vám píšu kam  – jakou přílohu – vložit.

Změna je v“ Projektu „– kde přibyla jedna příloha žádosti – tak že se Vám objeví :

-           Ekonomika žádosti,

-          Členská základna,

-          Sport,

-          Přílohy žádosti   (pozor POLÍČKO  je zaškrtnuto zeleně, což znamená že jste již vyplnili , ale to je špatně)  musíte složku otevřít a  tam vložíte

řádně schválenou výroční zprávu za předcházející rok podepsanou statutárním orgánem

                                               -Rozpis rozpočtu s ohledem na plánované aktivity

                        -Jmenný seznam členů dětí a mládeže do 18ti let s uvedením roku narození (seznam lze získat stažením z IS ČUS-bez rodných čísel-necháte pouze

datum narození

Doporučuji i tyto tři přílohy vytisknout a přiložit v tištěné podobě k žádosti a odeslat na:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12 Praha 1

Obálku musíte označit „ DOTACE – PROGRAM VIII“

Vážení sportovní přátelé,

v příloze Vám zasíláme podklady pro podávání a zpracování žádostí z programu IV na rok 2017.


Doklady dle bodu a), d) a h) je nutné zaslat v elektronické podobě příslušnému OS ČUS nejpozději do 15. listopadu 2016. 

Písemné shora uvedené doklady s výjimkou tabulek dle bodu d) a h),musí SK/TJ předložit způsobem a v termínu stanoveném příslušným OS ČUS – nejpozději však do 30. listopadu 2016.

Tyto informace pro SK/TJ o možnosti podávání žádostí o neinvestiční dotace na prog IV 2017 budou umístěny i na webových stránkách ČUS, FAČR, ČSK, ČSOS, a ČJF. 

Přejeme hezký den

Míra Kabourek

Hanka Wolfová

- Příloha ke stažení -

Návod na vyplnění elektronické žádosti k programu MŠMT č. VIII r. 2017

Vážení sportovní přátelé,

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách neinvestiční dotace na období 2017 - 2019. Odkaz: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019.

MŠMT žádá všechny žadatele o o shovívavost s elektronickým systémem IS-SPORT (elektronické řešení dotačních programů). MŠMT doporučuje podávat žádosti od 7. 11. a dál s tím, že v tomto týdnu se budou ladit záležitosti, které nešly otestovat ve zkušebním provozu. MŠMT dále žádá o spolupráci při shromažďování nedokonalostí v IS- SPORT u okresních sdružení ČUS, od kterých si cestou přes ČUS tyto nedokonalosti přebere.

Vážení sportovní přátelé,

níže naleznete odkaz na elektronickou přihlášku (formulář) pro přihlášení do projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2017. Formulář bude otevřen od 1. listopadu do 25. listopadu.  Odkaz na přihlášku bude k dispozici také na stránkách ČUS www.cuscz.cz nebo na stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz

K distribuci můžete využít veškeré Vaše komunikační kanály.

Odkaz na přihlášku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAHs7II2K1DonS0DWi8LY-RgvL7ZNAp1MQcWxAvWwT55hfwQ/viewform

Vážení sportovní přátelé,

Česká unie sportu stále pracuje na vylepšení stávající nabídky produktu Pojištění odpovědnosti a majetku pro sportovní kluby ČUS, který by měl přinést výhodnější podmínky než sjednávaná individuální pojištění SK/TJ u jednotlivých pojišťoven. Víme, že pojištění odpovědnosti je v dnešní době spolky podceňované. ČUS v problematice pojištění dlouhodobě spolupracuje s pojišťovací makléřskou společností RENOMIA. Jedním z výsledků spolupráce je i tento nový produkt.

Specializovaný tým RENOMIA bude kontaktovat územní pracoviště ČUS za účelem seznámení s produktem, jeho případnému budoucímu vylepšení, a možnostem komunikace nabídky do SK/TJ. Tým RENOMIA je připraven Vám zodpovědět veškeré dotazy. Pro SK/TJ je schopen po konzultaci specifikovat pojištění jednotlivým zájemcům a současně asistovat v případě zrušení méně výhodných stávajících pojistných smluv.  Rozsah jakéhokoliv pojištění i výběr pojišťovny, jakož i makléře, samozřejmě zůstává věcí rozhodnutí jednotlivých SK/TJ a nejsou nuceny k jednotnému postupu.


Tým RENOMIA Sport:

Ing. Edita Pažoutová

Mob. +420 606 758 267

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Radomír Michniak

Mob. +420 731 129 403,

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Barbora Kreisingerová

Mob. +420 725 491 057,

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast sportu

Vážení sportovní přátelé,

 

chceme Vás informovat, že projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2017. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti.

Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek ve formě zúčtovatelného daru, který v celkovém objemu za rok 2016 přesáhne pět milionů korun. S podobným objemem, v návaznosti na avizovaný zájem partnerů projektu, počítáme i pro rok 2017.

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku bude zaslán všem okresním sdružením ČUS a bude umístěn na webu České unie sportuwww.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz.

Přihlášení do projektu pro rok 2017 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2016 do 25. 11. 2016. Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušné okresní SCS ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, na ČUS sestaven kalendář akcí, s předpokládaným počtem 500 akcí za celý rok 2017.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

 

1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;

2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;

3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);

4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;

5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;

6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;

7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;

8) termín konání akcí je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

 

Informujte Vaše sdružené subjekty o termínu, způsobu a podmínkách přihlášení.

 

Věříme, že se nám společnými silami podaří projekt ještě více zpopularizovat, prohloubit zájem veřejnosti o rozmanitá sportovní odvětví a u dětí a dospívajících vzbudit zájem o pohybové aktivity, který by u nich přetrval až do dospělosti.