Podporují nás:

logo MSMT

Archiv

Vážení referenti,

v návaznosti na dvoudenní seminář krajských referentů v Nymburce sděluji Vám tímto několik informací:

1.Především je to úkol pro všechny okresy – okresní referenty, a to vložení všech požadovaných dat do Informačního systému ČUS – členská základna vč. jmén a příjmení, RČ, aktivní sportovec, trenér atd., dále se musí vložit pasport sportovních zařízení, a to především těch, kteří pravidelně žádají o dotaceprogramů MŠMT.

Zajistí  všichni referenti do 31.12.2015 – týká se všech OS ČUS, kteří to mají ještě rozpracované, takže prosím, aby tyto záležitosti znovu zkontrolovali u všech svých TJ/SK (nestačí jenom zaslat přístupové hesla a čekat jak to příslušná TJ/SK splní nebo nikoliv), je potřeba to znova a znova ověřit a být nápomocen těm TJ/SK nebo to prostě udělat za příslušnou TJ/SK, protože znáte jejich přístupové hesla, takže stačí když Vám sdělí přírůstky nebo úbytky za daný rok a potom to můžete udělat za ně v případě toho, že TJ/SK třeba „nestíhají“ nebo mají jiné potíže.

Termín do 31.12.2015 je opravdu nepřekročitelný, protože k 1.1.2016 bude centrálně spuštěn tento IS ČUS !!!  

2.souvislosti s vytvořením nové struktury google disku (GD) bude provedena úprava v roce 2016 směrem ke KO a OS ČUS (zjednodušení práce).

3.Vyúčtování Programu MŠMT IV r. 2015 – ve stanoveném termínu 30.11.2015 bylo provedeno vyúčtování P-IV r. 2015 za celý náš kraj.

V této souvislosti Vás všechny žádám o naskenování všech tiskopisů a dokladů na GD dle metodických pokynů a to MP-A a MP-B ( A- jsou stanovy, IČ, smlouvy, LV) a (B-jsou účetní doklady, faktury, tabulka, souhrnná vyúčtování atd.), je to stejné jak jste to provedli v roce 2014 – termín provedení je do 30.1.2016.

4.Vyúčtování Programu MŠMT III r. 2015 – ve stanoveném termínu do 5.12.2015 bylo provedeno vyúčtování P-III r. 2015 za celý náš

Taktéž zde je potřeba naskenovat na GD všechny doklady – zase stejný postup jako v roce 2014 !!! - Termín provedení do 30.1.2016.

5.A poslední důležité upozornění – v lednu 2016 proběhne seminář referentů SCS OS ČUSPK a KK (termín bude upřesněn a pozvánka bude ještě zaslána). Seminář bude zaměřen zejména na dvě témata, a to zavedení nové struktury GD a provoz IS ČUS za účastí Mgr. Tomáše Mauera, referenta managmentu ČUS Praha.

Takže prozatím tolik k nejdůležitějším informacím, které jsem považovala za nutné Vám sdělit. Samozřejmě jako obvykle v případě Vašich dotazů volejte, pište.

Vážení sportovní přátelé,

informujeme Vás, že na stránkách MŠMT bylo uveřejněno vyhlášení podmínek pro podávání žádostí o investiční dotace na rok 2016. Vzhledem k termínu předkládání žádostí do 31.1. 2016, předejte prosím tuto informaci i s níže uvedeným odkazem na stránky MŠMT sdruženým SK/TJ ve vaší působnosti.

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2016-program-133510

Vážení sportovní přátelé,

dne 5.11.2015 v odpoledních hodinách přidalo MŠMT na své stránky další níže uvedený doplňující požadavek týkající se podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu VIII na rok 2016. http://www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-programu-viii

Vážení sportovní přátelé,

v souvislosti s přípravou a odesíláním žádostí o neinvestiční dotace z programu MŠMT č. VIII Vás informujeme, že MŠMT bez oznámení opět provedlo ve formuláři Žádosti (soubor Excel) dílčí změny (4. 11. 2015), podle kterých je nutné na CD nahrát kromě naskenované podepsané žádosti i  "Formulář žádosti ve zveřejněném formátu xlsx (xls) - viz bod 4 část B žádosti. Prosím tedy o podání této informace všem dotčeným TJ/SK, které dosud své žádosti neodeslaly na MŠMT, případně o pomoc těmto TJ/SK při dodatečném nahrávání požadovaného souboru na CD, DVD.

http://www.msmt.cz/file/36414/

Vážení sportovní přátelé,

zasílám Vám odkaz na online Přihlášku do projektu Sportuj s námi v roce 2016. Přihlášku dále naleznete na stránkách www.cuscz.cz  v sekci Sportuj s námi a na stránkách projektu http://www.cus-sportujsnami.cz/ .

Odkaz na Přihlášku:

https://docs.google.com/forms/d/1DCjg9CtcZXIFHAlrCbLXtXKbuLH9xYkV5HqXqw2YhDA/viewform?usp=send_form

Přihlášení bude probíhat do 23. 11. 2015.

Přihlašovat se mohou jednotliví organizátoři akcí i přímo. Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušné okresní SCS ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, na ČUS sestaven kalendář akcí, s předpokládaným počtem 500 akcí za celý rok 2016.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a mládež. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;

2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;

3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu nemožné);

4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;

5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;

6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;

7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;

8) termín konání akcí je od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Informujte o odkazu na přihlášku a ukončení přihlášení Vaše sdružené subjekty.

Děkujeme za spolupráci.

Nové podmínky pro předkládání žádostí z Programu VIII

Číst dál...

Projekt "ČUS - Sportuj s námi" i v roce 2016

Číst dál...

Pozastavení Programu VIII

Číst dál...