Podporují nás:

logo MSMT

Archiv informací pro TJ a SK

Dobrý den,

chci Vás požádat o 3 minuty Vašeho času k přečtení mého emailu, který jsem si Vám dovolil odeslat.

Mé jméno je Tomáš Šín a již sedmým rokem se zabývám oblastí fondů EU, dotací a národních zdrojů financování projektových záměrů nejrůznějšího typu. Mám zkušenosti jak z pozice hodnotitele projektů podporovaných z ROP, tak úspěšného pisatele investičních i neinvestičních projektů.

Chci Vám nabídnout spolupráci, která pro Vás bude přínosná a přispěje k dalšímu rozvoji Vaší organizace.

V současné době je pro nestátní neziskové organizace (NNO), působící v oblasti sportu, aktuální možnost získat státní dotaci ve výši až 70 % z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na tyto aktivity:

Program I - Sportovní reprezentace ČR

Program II - Sportovně talentovaná mládež

Program III - Činnost sportovních organizací

Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení

Program V - Činnost sportovních svazů

Program VI - Významné sportovní akce

Program VII - Zdravotně postižení sportovci

 

V oblasti sportu se za NNO - spolky považují:

a) národní sportovní svaz s celostátní působností (dále jen „sportovní svaz“)

b) sportovní organizace, působící na základě mezinárodní autority (ČOV, ČPV)

c) NNO - spolek s celostátní působností (např. ČOS, ČUS, KČT, SSSČR apod.) pouze s účelovým vymezením:

- TJ/SK jako vlastníci a dlouhodobí pronajímatelé (min. 10 let od roku podání žádosti)

sportovních zařízení s víceúčelovým zaměřením (s více sporty - víceúčelové haly, areály, apod.), vč. vlastnictví spolku, pouze u Programu III a IV, jen prostřednictvím spolku s celostátní působností – ústředí

- podpora organizace sportu u spolku s celostátní působností, včetně celostátní, krajské, regionální a místní úrovně

 

d) NNO - spolek pouze s účelovým vymezením: zabezpečení zdravotní péče sportovců

a s ohledem na uzavřenou dohodou mezi MŠMT a ČOV, pouze u Programu III.

 

Další možností získání až 70% dotace pro nestátní neziskové organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy) je z Ministerstva pro místní rozvoj, které poskytuje dotaci na tyto oblasti:

 

1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb:

- Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady.

- Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér.

- Zpracovávání a poskytování metodické informace pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí

2. Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů:

- Právně osvětová činnost v oblasti bydlení a poskytování informací o možnostech získání bydlení.

3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

- Podpora aktivit posilující udržitelný rozvoj zaměřený na podporu šetrných forem cestovního ruchu na celostátní úrovni.

4. Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni (zmírňování sociální disparity v území):

- Aktivity podporující místní rozvoj

5. Podpora činnosti Horské služby ČR

 

Dotace má neinvestiční charakter a lze z ní hradit osobní náklady včetně odvodů a ostatní náklady, nezbytné pro realizaci projektu, náklady na finanční služby, audit atd.,

 

Termín pro předkládání žádostí je do 30. z á ř í 2014

 

V případě zájmu o bližší informace k jednotlivým programům, konzultaci Vašeho projektového záměru či o přípravu projektu v rámci těchto programů, mě neváhejte kontaktovat. Za zpracování nabízím zaváděcí ceny a mým cílem je poskytnout Vám kvalitní poradenství a dobře odvedenou práci.

 

Úspěšný den Vám přeje
Mgr.Tomáš Šín
tel. 776 348 729
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ADMINISTRACE PROGRAMU III - ROK 2015

Vážení sportovní přátelé!

Na základě vyhlášení podpory sportu pro rok 2015 uveřejněné na stránkách MŠMT byl nově vyhlášen Program III. - Činnost sportovních organizací,
který ve vztahu k České unii sportu nahrazuje v předcházejícím období využívaný program č. V. – Organizace sportu.

Program III. - Činnost sportovních organizací se týká jak TJ/SK, tak Okresních sdružení !!!

OKRESNÍ SDRUŽENÍ PŘEDKLÁDÁ:
- tabulku MŠMT programu III
Ve sloupci 17 – účel projektu bude uvedeno: činnost Servisních center sportu
Ve sloupci 18 – vlastnictví žadatele: 1 (vlastník); 2 (dlouhodobý pronájem SZ); 3 (výpůjčka SZ) – týká se pouze sportovního zařízení, admin.budovy se neuvádí, v řádku pak bude 0!
Ve sloupci 19 – okresy uvedou 0!
Ve sloupci 20 – hodnota majetku: jen sportovní zařízení, v pořizovací hodnotě! Jinak 0!
Ve sloupci 21 – členská základna: skutečný stav členů dle statického šetření – viz příloha
Ve sloupci 22,23 – vybírané členské příspěvky: skutečný stav vybraných členských příspěvků (ti, kteří zatím nevybírají, uvedou 0)
Ve sloupci 24, 25 – požadavky: zůstanou prázdné (údaje budou doplněny centrálně ze strany ČUS)

- přílohovou tabulku s uvedením předběžného rozpočtu nákladů OS

V příloze pod názvem:
Souhrn Tab MŠMT III 2015 pouze KO OS
Rozpoč III 015 sum KO OS ČUS

Tyto dvě tabulky zašle OS elektronicky na el.adresu PKO ČUS (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nejpozději do 10.září 2014.

ZA TJ/SK PŘEDKLÁDÁ OS:
- souhrnnou tabulku MŠMT program III
- souhrnnou tabulku SK/TJ s předběžných rozpočtem
- písemné žádosti TJ/SK s přiloženými dokumenty zůstávají u jednotlivých OS ČUS budou zaslány pouze na vyžádání ČUS.

V příloze pod názvem:
Souhrn Tab MŠMT III 015 pouze SK TJ
Rozpoč III 015 sum TJ ČUS KO OS 1 str
Rozpoč III 015 sum TJ ČUS KO OS 2 str
Rozpoč III 015 sum TJ ČUS KO OS 3 str
Rozpoč III 015 sum TJ ČUS KO OS 4 str
Rozpoč III 015 sum TJ ČUS KO OS 5 str

Souhrnné soubory za TJ/SK za celý okres zašle OS ČUS el.poštou na el.adresu PKO ČUS (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nejpozději do 10. září 2014.

Podrobné pokyny najdete v materiálu ČUS „administrace žádostí III 2015" (viz příloha).
Doporučujeme důkladně prostudovat!!!!!

S pozdravem

Blanka Sýkorová
ekonomka PKO ČUS
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
731 446 126

Příloha zde

ŽÁDOSTI TJ/SK - PROGRAM III - ROK 2015

Dobrý den!

V příloze zasílám informace pro překládání žádostí TJ/SK - program III - rok 2015.

Nově vyhlášený program č.III umožňuje, aby prostřednictvím ČUS podaly žádost o dotaci pro účely stanovené tímto programem i sdružené TJ/SK,
které vlastní nebo mají v nájmu víceúčelová sportovní zařízení (tzn., že provozují minimálně 2 sporty!).

Žádosti uplatňované prostřednictvím ČUS podávají sdružené TJ/SK, se všemi uvedenými přílohami,
výhradně prostřednictvím územně příslušného Okresního sdružení ČUS nejpozději do 4. září 2014.

Podrobné informace najdete v materiálu ČUS „Info SK TJ ČUS výzva dotace 2015".
Prosím důkladně prostudujte.

S pozdravem

Blanka Sýkorová
ekonomka PKO ČUS
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
731 446 126

Příloha zde

V úterý 5. srpna 2014 se v Praze uskutečnila veřejná rozprava k návrhu nového zákona o podpoře sportu. Zasílám Vám odkazy na vstupní materiály a podklady pro veřejnou rozpravu.

Pokud budete mít zájem sami na podkladové materiály reagovat či uplatnit návrhy a připomínky, tak učiňte prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., který je uveden přímo v odkazu.

http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/282211-zakon-o-podpore-sportu-hlavni-je-transparentnost-olympionici-mohou-dostat-rentu/

http://www.olympic.cz/text/podklad-pro-verejnou-rozpravu-k-navrhu-zakona-o-podpore-sportu

http://www.olympic.cz/docs/2014_COV_Podklad_Zakona_sportu_v2_web.pdf

Bylo by dobré vhodným způsobem na tuto informaci upozornit TJ/SK v okruhu Vaší působnosti.